جدول‌های محاسبه

بسم الله الرحمان الرحيم

يکی از محورهای مهم در امر تربيت، داشتن جدول محاسبه است. برای آسان شدن امر محاسبه برای اصحاب منهاج فردوسيان، جدول‌هايی آماده شده که می‌توانند از ذيل همين صفحه دريافت کنند.

 

جدول محاسبه‌ی خالی (خودتان قانون‌ها را در آن بنویسید)

جدول محاسبه‌ی پر شده برای منهاجيون (برادران منهاجی)

جدول محاسبه‌ی پر شده برای منهاجيات (خواهران منهاجی)