دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی علم و علم‌آموزی

مقدمه: نوعي از تشيع، در جامعه‌ي امروز ما به عنوان دين رسمي پذيرفته شده که بخش‌هايي از قواعد نظري و قوانين عملي آن، در هيچ كتاب و سندي نوشته نشده و مستند به هيچ سند معتبري از وحي نيست، ولي به شدت در عمل، ‌مراعات ‌مي‌شود و بدنه‌ي اصلي فرهنگي دينداري عوام شيعه‌ي امروز را تشكيل مي‌دهد، اين نوع از تشيع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی زنان

مقدمه: نوعي از تشيع، در جامعه‌ي امروز ما به عنوان دين رسمي پذيرفته شده که بخش‌هايي از قواعد نظري و قوانين عملي آن، در هيچ كتاب و سندي نوشته نشده و مستند به هيچ سند معتبري از وحي نيست، ولي به شدت در عمل، ‌مراعات ‌مي‌شود و بدنه‌ي اصلي فرهنگي دينداري عوام شيعه‌ي امروز را تشكيل مي‌دهد، اين نوع از تشيع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل عبادی

مقدمه: نوعي از تشيع، در جامعه‌ي امروز ما به عنوان دين رسمي پذيرفته شده که بخش‌هايي از قواعد نظري و قوانين عملي آن، در هيچ كتاب و سندي نوشته نشده و مستند به هيچ سند معتبري از وحي نيست، ولي به شدت در عمل، ‌مراعات ‌مي‌شود و بدنه‌ي اصلي فرهنگي دينداري عوام شيعه‌ي امروز را تشكيل مي‌دهد، اين نوع از تشيع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی قرآن

مقدمه: نوعي از تشيع، در جامعه‌ي امروز ما به عنوان دين رسمي پذيرفته شده که بخش‌هايي از قواعد نظري و قوانين عملي آن، در هيچ كتاب و سندي نوشته نشده و مستند به هيچ سند معتبري از وحي نيست، ولي به شدت در عمل، ‌مراعات ‌مي‌شود و بدنه‌ي اصلي فرهنگي دينداري عوام شيعه‌ي امروز را تشكيل مي‌دهد، اين نوع از تشيع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل اجتماعی

مقدمه: نوعي از تشيع، در جامعه‌ي امروز ما به عنوان دين رسمي پذيرفته شده که بخش‌هايي از قواعد نظري و قوانين عملي آن، در هيچ كتاب و سندي نوشته نشده و مستند به هيچ سند معتبري از وحي نيست، ولي به شدت در عمل، ‌مراعات ‌مي‌شود و بدنه‌ي اصلي فرهنگي دينداري عوام شيعه‌ي امروز را تشكيل مي‌دهد، اين نوع از تشيع ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد