آشنایی با کتاب «استنهاجاتی بر مبنای منهاج فردوسیان»

استنهاجاتي بر مبناي منهاج فردوسيان پرسش‌هاي اصحاب منهاج فردوسيان از موضوعاتي که در قواعد نظري، قوانين عملي، رساله‌ي توضيح المسائل و مفاهيم کاربردي نيامده، در اين کتاب، پاسخ داده شده است. تدوين اين کتاب، در طول سال‌ها و به فراخور سؤالات اصحاب منهاج فردوسيان صورت گرفته است. اين کتاب، هنوز انتشار عمومي نيافته است.
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنایی با کتاب «اصول احتیاط منهاج فردوسیان»

اصول احتياط منهاج فردوسيان اين کتاب، در حکم مقدمه‌اي مفصل بر رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان است. کساني که بخواهند با نحوه‌ي عمل‌کرد و نوآوري‌هاي رساله‌ي توضيح المسائل آشنا شوند، بايد اين کتاب را مطالعه نمايند. البته مطالعه‌ي اين کتاب، براي استفاده از رساله‌ي توضيح المسائل، ضروري نيست. اين کتاب مي‌تواند راهنماي مجتهدين و فضلاي حوزوي در شناخت بهتر و آشنايي بيشتر ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنایی با کتاب «اصول استجماع منهاج فردوسیان»

اصول استجماع منهاج فردوسيان اين کتاب، جهت آشنايي علماي ديني و طلاب حوزه‌هاي علميه با نظام جامع تربيتي منهاج فردوسيان، در يازده فصل، به ترتيب زير، تنظيم شده است: فصل اول، در بيان ارکان استجماع؛ فصل دوم، در بيان اصول عقليه‌ي ارزش‌گذاري مستندات قوانين؛ فصل سوم، در بيان مذاق منهاج فردوسيان و چند تنبيه؛ فصل چهارم، در تواتر؛ فصل پنجم، در قاعده‌ي تسامح در ادلّه‌ي سنن؛ فصل ششم، ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنایی با کتاب «بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان»

بهشت و جهنم در منهاج فردوسيان اين کتاب، به غرض ايجاد دو حسّ سفارش‌شده، يعني «خوف» و «رجاء» يا به عبارت ساده‌تر «ترس» و «اميد» در اصحاب منهاج فردوسيان، تأليف شده است. اين کتاب، در يک مقدمه‌ي مفصل و چهار فصل به ترتيب زير مي‌باشد: فصل اول: در بيان وصف بهشت در آيات؛ فصل دوم: در بيان وصف بهشت در روايات؛ فصل سوم: در ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد

آشنایی با کتاب «مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان»

مجموعه‌ي قواعد نظري منهاج فردوسيان در اين اثر، تمام ديدگاه‌هاي معتبر و قابل اعتماد و اعتنايي که در آيات و روايات معتبر آمده، به صورت قاعده و با شماره‌ي مسلسل، تنظيم شده است تا دسترسي به آن، بسيار آسان باشد. قواعد نظري اين کتاب، در چهار فصل، به ترتيب زير آمده است: فصل اول: قواعد نظري پايه؛ فصل دوم: قواعد نظري تکميلي؛ فصل سوم: قواعد ...
ادامه‌ی مطلب را از اينجا ببينيد