جايگاه رضايت پدر

سلام عليکم خدمت حاج فردوسی
بارها درمورد رضايت والدين راجع به راضی بودن فرزندش که منهاجی شود صحبت کرديد ولی اين بار اين چنين بحثی برای من در خانواده رخ داد و متوجه شدم. من مدت‌هاست که در محلمان با چند نفر از دوستمان که منهاجی هستند جلسه برگزار مي‌کنيم. به تازگی برادر کوچکم هم که مشتاق اين برنامه شده و به ما پيوسته در اوايلش خيلی باهاش دعوا مي‌کرد حق نداری با ماها بگرده و در چنين جلساتی شرکت کنه و مدتی هم بود که خيلی کمتر گير مي‌داد تا اينکه هی بهش گير مي‌داد چر ا اينجوره چرا اونجوره. مثلاً يک روز با جوراب و کتش خوابيده بود و فردا با عصبانيت پدرم به من گفت اين تربيت کردن شماهاست. من گفتم پدر عزيزم تو با زبان خوش بهش بگو اين کار نکن خوب نيست. يه مرتبه رو کرد به من و با صدای بلند گفت: اگه گوشش به حرف من بود حق نداشت تو جلسات شما شرکت کند. من بهش گفتم: اصلاً راضی نيستی بيايد اين جلسات؟ با قاطعيت گفت: اصلاً راضی نيستم. پدرم گفت من از زشتی در و همسايه مي‌ترسم و گرنه تا الان بيرونش کرده بودم.
حاج فردوسی منتظر پاسخ هستم با تشکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
انسان‌های معمولی، وقتی از چيزی دلخور و رنجيده‌خاطر هستند، بدون ملاحظه‌ی وجود رابطه، از امور ديگر نيز گِله و شکايت می‌‌کنند. اين امر، در زن‌ها بسيار ديده می‌شود ولی در مردها نيز کمابيش هست.
به عبارت ساده و عاميانه، وقتی دلش از جايی پُر است، بر سر شخص يا چيز ديگری خالی می‌کند. مثلاً در محل کار به او توهين شده يا از ناحيه‌ی کارفرما، حق و حقوقش پرداخت نشده است، وقتی به خانه می‌آيد، به طرز غذا خوردن بچه‌ها يا بلند بودن صدای تلويزيون يا روشن بودن کولر و مانند آن گير می‌دهد.
اينگونه شکايت‌ها و اظهار نارضايتی‌ها، ارزش ذاتی ندارد و فقط يک نحوه تخليه‌‌ی احساسات منفی است. به اين معنی که اگر همين فرد در شرايط آرام و بدون فشار و استرس قرار بگيرد، به راحتی با آن مسأله کنار می‌آيد و شکايت و اظهار ناراحتی نمی‌کند.
پس از پدرتان در زمانی که آرام است و احساس می‌کنيد در زير فشارهای خارجی قرار ندارد، در باره‌ی رضايتش برای شرکت در جلسات منهاج فردوسيان بپرسيد؛ اگر در حال آرامش نيز اظهار نارضايتی کرد، آنگاه بايد حضور در اين جلسات را ترک کنيد.
به خاطر داشته باشيد اگر پدرتان از حضور شما در جلسات منهاج فردوسيان ناراضی باشد، بيش از مقداری که به دست بياوريد، از دست خواهيد داد.

موفق باشيد
حاج فردوسی