محدث نوری و مستدرک الوسائل

با سلام /
نظر شما در مورد محدث کبير حاج ميرزا حسين نوری (عطر الله مرقده) و کتاب سترگ ايشان موسوم به «مستدرک الوسائل» چيست؟
با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالی

سلام عليکم
اساساً اظهار نظر بنده در مورد اشخاص، منحصر به کسانی است که ادعای «راهبری» داشته و برنامه‌ی تربيتی ارائه داده باشند، و مرحوم محدث نوری (ره)، ادعای ارائه‌ی برنامه‌ی تربيتی نداشته است. پس در مورد شخص ايشان، نظر خاصی ندارم و از شواهد و قراين چنان به دست مي‌آيد که عالم وارسته و محقق ارزشمندی بوده است. اما در مورد آثار او، بويژه کتاب «مستدرک الوسائل»، همنظر با امام خمينی (ره) هستم.
امام خمينی (ره) در بخشی از کتاب «انوار الهدايه»، که تعليقات ايشان بر «کفاية‌ الاصول» آخوند خراسانی (ره) است، به مناسبت بحثی در باره‌ی مسأله‌ی تحريف قرآن، از محدث نوری (ره) و تصانيفش با اين عبارات ياد مي‌کنند:
«کتاب‌های وی علماً و عملاً هيچ فايده‌ای در بر ندارد. زيرا روش وی چنان است که روايات ضعيف را که اصحاب از آنها اعراض و دوری کرده‌اند ارائه مي‌دهد، رواياتی که صاحبان عقل و درايت از قدمای اصحاب مانند سه محمد (محدث کليني، شيخ صدوق و شيخ طوسی) از آن منزه‌اند. اين وضعيت غالب کتاب‌های روايی او مانند مستدرک است، اما از ديگر آثارش نپرس که مشحون از داستان و حکايات غريب است که بيشتر شبيه هزليات است تا مسائل جدی. وی با اين که مردی صالح و متتبع بود اما اشتياقی که به جمع‌آوری اخبار ضعيف و غرائب و عجايب و چيزهايی که عقل سليم و رأی مستقيم باور ندارد داشت، بيش از جمع‌آوری سخنان سودمند بود. شگفت از معاصرين او از مدعيان بيداری است که چگونه از اين امر غفلت کردند تا مطلبی پيش آمد که آسمان‌ها برای آن گريان شدند و نزديک بود که زمين پراکنده گردد. (اشاره به تأليف کتاب «فصل الخطاب در تحريف کتاب رب الارباب» که در آن، تلاش مي‌کند تا اثبات نمايد که قرآن، تحريف شده است)
خداوند، عاقبت ما و شما را ختم به خير نموده و ما را در راه احيای اسلام ناب و خالص، توفيق دهاد. ان شاء الله

موفق باشيد
حاج فردوسی