در چه مسائلی باید به «رساله‌ی توضیح المسائل» مراجعه کنیم؟

سؤال: بعد از اعتقاد به قواعد نظری و التزام به قوانین عملی منهاج فردوسیان، در چه مسائلی باید به «رساله‌ی توضیح المسائل»، «مرجع تقلید» و «استفتاء»‌ مراجعه کنیم؟
جواب:‌ قوانین منهاج فردوسیان، ابتدایی است و مسائل فقهی، ابتلایی‌. یعنی قوانین منهاج فردوسیان به صورت روشن و قطعی تنظیم شده و جای فرضهای استفتائی نیست‌. اگر بخواهی در موضوع خاصی به قوانین منهاج فردوسیان عمل کنی، میتوانی بپرسی وظیفه‌ی من در قبال فلان موضوع کلی چیست؟ اینجا منهاج فردوسیان برایش قانون دارد؛ ولی اگر بپرسی چنانچه به فلان موضوع در فلان شرایط و با فلان مشخصات، گرفتار شدم، حکمش چیست؟ اینجا باید به فقیه مراجعه نمود تا حکم استنباطی‌اش را بیان کند‌.
با ذکر یک مثال، مطلب را روشنتر بیان میکنیم؛ قانون ابتدایی در باره‌ی سگ و نگهداری‌اش در منزل، از نظر منهاج فردوسیان «ممنوعیت» است‌. یعنی اگر کسی بخواهد سگ در منزل نگهداری کند، چون مذاق منهاج فردوسیان از این کار، نهی نموده و مورد پسند شارع مقدس نیست، از نظر قانون منهاج فردوسیان نیز ممنوع است‌. ولی اگر بپرسی چنانچه سگی با بدن مرطوب با انسان برخورد کند، حکمش چیست؟ یا اگر سگی در ظرفی، آب دهان بیاندازد چگونه باید تطهیر شود؟ و امثال این سؤالات،‌ مرجعش فقیه، رساله و استفتاء است‌.
در منهاج فردوسیان فقط به حقیقت‌جو می‌آموزند که «مذاق منهاج» نسبت به سگ و نگهداری ابتدایی آن در خانه، چیست نه این که تک تک مسائل و فروع و فروض آن بررسی شده و حکم داشته باشد‌.
مورد دیگری که نیاز به مراجعه به رساله‌ی توضیح المسائل و استفتاء، احساس ‌می‌شود، برای دانستن کیفیت اعمال عبادی می‌باشد‌. آنچه در منهاج فردوسیان بدان پرداخته ‌می‌شود، امر و نهی‌های شارع مقدس است، ولی کیفیت انجام دادن اوامر، در رساله‌ها آمده است‌.
مثلاً قانون منهاج فردوسیان این است که نماز خواندن ضروری است؛ ولی برای اطلاع یافتن از کیفیت نماز خواندن باید به رساله‌ی توضیح المسائل مراجعه نمود‌.
مورد دیگری که نیاز به فقیه و استفتاء پیش می‌آید در مسائل مستحدثه (نوظهور) است‌.
لهذا تأکید ‌می‌شود که دانستن و عمل کردن به قوانین منهاج فردوسیان، رهرو حقیقت‌جو را در ابتلائات و دانستن کیفیت انجام اوامر، از مراجعه به فقیـه اعلم و رساله‌های توضیح‌المسائل و تقلید، بی نیاز نمی‌سازد‌.
نکته‌‌ای که مسرت‌افزاست این است که منهاجیون و منهاجیات عالی‌همت، می‌توانند با مراجعه به «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» از دغدغه‌ی یافتن اعلم و تقلید از او رها شده و بر جاده‌ی متین احتیاط،‌ احتیاجاتشان به رساله و استفتاء را مرتفع نمایند.