در چه مسائلي بايد به «رساله‌ي توضيح المسائل» مراجعه كنيم؟

سؤال: بعد از اعتقاد به قواعد نظري و التزام به قوانين عملي منهاج فردوسيان، در چه مسائلي بايد به «رساله‌ي توضيح المسائل»، «مرجع تقليد» و «استفتاء»‌ مراجعه كنيم؟
جواب:‌ قوانين منهاج فردوسيان، ابتدايي است و مسائل فقهي، ابتلايي‌. يعني قوانين منهاج فردوسيان به صورت روشن و قطعي تنظيم شده و جاي فرضهاي استفتائي نيست‌. اگر بخواهي در موضوع خاصي به قوانين منهاج فردوسيان عمل كني، ميتواني بپرسي وظيفه‌ي من در قبال فلان موضوع كلي چيست؟ اينجا منهاج فردوسيان برايش قانون دارد؛ ولي اگر بپرسي چنانچه به فلان موضوع در فلان شرايط و با فلان مشخصات، گرفتار شدم، حكمش چيست؟ اينجا بايد به فقيه مراجعه نمود تا حكم استنباطي‌اش را بيان كند‌.
با ذكر يك مثال، مطلب را روشنتر بيان ميكنيم؛ قانون ابتدايي در باره‌ي سگ و نگهداري‌اش در منزل، از نظر منهاج فردوسيان «ممنوعيت» است‌. يعني اگر كسي بخواهد سگ در منزل نگهداري كند، چون مذاق منهاج فردوسيان از اين كار، نهي نموده و مورد پسند شارع مقدس نيست، از نظر قانون منهاج فردوسيان نيز ممنوع است‌. ولي اگر بپرسي چنانچه سگي با بدن مرطوب با انسان برخورد كند، حكمش چيست؟ يا اگر سگي در ظرفي، آب دهان بياندازد چگونه بايد تطهير شود؟ و امثال اين سؤالات،‌ مرجعش فقيه، رساله و استفتاء است‌.
در منهاج فردوسيان فقط به حقيقت‌جو مي‌آموزند كه «مذاق منهاج» نسبت به سگ و نگهداري ابتدايي آن در خانه، چيست نه اين كه تك تك مسائل و فروع و فروض آن بررسي شده و حكم داشته باشد‌.
مورد ديگري كه نياز به مراجعه به رساله‌ي توضيح المسائل و استفتاء، احساس ‌مي‌شود، براي دانستن كيفيت اعمال عبادي مي‌باشد‌. آنچه در منهاج فردوسيان بدان پرداخته ‌مي‌شود، امر و نهي‌هاي شارع مقدس است، ولي كيفيت انجام دادن اوامر، در رساله‌ها آمده است‌.
مثلاً قانون منهاج فردوسيان اين است كه نماز خواندن ضروري است؛ ولي براي اطلاع يافتن از كيفيت نماز خواندن بايد به رساله‌ي توضيح المسائل مراجعه نمود‌.
مورد ديگري كه نياز به فقيه و استفتاء پيش مي‌آيد در مسائل مستحدثه (نوظهور) است‌.
لهذا تأكيد ‌مي‌شود كه دانستن و عمل كردن به قوانين منهاج فردوسيان، رهرو حقيقت‌جو را در ابتلائات و دانستن كيفيت انجام اوامر، از مراجعه به فقيـه اعلم و رساله‌هاي توضيح‌المسائل و تقليد، بي نياز نمي‌سازد‌.
نكته‌‌اي كه مسرت‌افزاست اين است كه منهاجيون و منهاجيات عالي‌همت، مي‌توانند با مراجعه به «رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان» از دغدغه‌ي يافتن اعلم و تقليد از او رها شده و بر جاده‌ي متين احتياط،‌ احتياجاتشان به رساله و استفتاء را مرتفع نمايند.