نظری به مهر السُنة

سلام عليکم حاج فردوسي
اگر ممکن است بفرمائيد در زمان ما، مقدار «مَهرُ السُّنَّه» چقدر است و چگونه محاسبه مي‌شود؟
با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
در مورد مهر السنة، سه نکته به نظر مي‌رسد که بايد مورد توجه قرار گيرد، که عبارتند از:
1. ميزان آن بر طبق مشهور، پانصد درهم نقره و معادل حدود 1250 گرم است.
2. با توجه به نسبتِ بين نقره و طلا در صدر اسلام که بنا بر مشهور، ده به يک يا بر طبق برخي اسناد، هفت به يک يا هشت به يک بوده، مي‌توان نتيجه گرفت که اين مقدار، حدود پنجاه تا هفتاد مثقال طلاست.
3. از همه مهمتر، مهر السنة، در صورتي که با اسناد معتبر، ثابت شود، «فعل استاد» است و در نزد ما به پيروي از جمهور فقهاي اماميه که «فعل معصوم» را دال بر استحباب نمي‌دانند، مستحب نيست.

موفق باشيد
حاج فردوسي