مخالفت پدر و مادر با مراعات قوانين

بسمه تعالي

سلام
١. انجام دادن قوانين عملي طبقه‌ي پنج تا ده را بايد با اذن والدين انجام دهيم؟
٢. اگر با بعضي از قوانين در اين طبقات مخالفت کنند چه کار کنيم؟
ممنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
جواب 1: قوانين عملي طبقات اول تا چهارم که مشتمل است بر انجام واجبات و ترک محرمات، نيازي به اجازه‌ي والدين ندارد و حتي در صورت مخالفت آنان نيز بايد مراعات شود. مثلاً اگر پدر يا مادر، با ريش گذاشتنِ فرزندش مخالف است، به مخالفتش اعتنا نمي‌شود و حکم خداي تعالي، مقدّم بر خواسته‌ي نفساني پدر و مادر مي‌باشد؛ ولي در طبقات پنجم و ششم، که مشتمل بر مستحبات مؤکده و مکروهات شديده است، احتياط حکم مي‌کند که به نحوي، رضايت پدر و مادر، جلب شود و در صورتي که موجب آزارشان مي‌باشد، ترک گردد. مثلاً اگر خواندنِ نماز شب، موجب مي‌شود پدر يا مادر مريض، بيدار شود و درد و بيماري‌اش شدت يابد، بايد ترک شود و در قضاي آن در روز، خوانده شود.
اما در قوانين طبقات هفتم تا دهم، حتماً بايد رضايت پدر و مادر در کار باشد و در صورت ناراضي بودن پدر يا مادر، ترک گردد.
جواب 2: به مخالفت پدر و مادر با مراعات قوانين طبقات اول تا چهارم، اعتنا نکنيد. به مخالفت پدر و مادر با مراعات قوانين طبقات پنجم و ششم، احترام بگذاريد و بکوشيد که آنان را راضي کنيد و اگر راضي نشدند، مراعاتش را ترک کنيد. به مخالفت پدر و مادر با مراعات قوانين طبقات هفتم تا دهم، احترام بگذاريد و لازم نيست در راه راضي کردن آنان، تلاش کنيد.

موفق باشيد
حاج فردوسي