اساس رساله‌‌ي توضيح المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليکم
رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان که بر اساس احتياط نگاشته شده است، بر اساس کدام يک از موارد زير است؟
١. فتواها و احتياط‌هاي فقهاء و مجتهدين زنده‌ي اين زمان، که از طرف کارشناسان اجتهاد و فقه، به عنوان فقهاي واجدالشرائط و مراجع تقليد و بهترين مجتهدين براي رجوع افراد، در مسائل شرعي (ناواضحات و نامسلمات) مشخص شده‌اند، در نظر گرفته مي‌شود؟ (که با از دنيا رفتن هر کدام از اين فقهاء و مجتهدين، نظراتشان حذف خواهد گرديد و رساله به‌روز خواهد شد)
٢. فتواها واحتياط‌هاي تمام فقهاء و مجتهدين در عصر غيبت استاد حاضر (ارواحنا فداه)، که به عنوان فقهاي واجدالشرائط و مراجع تقليد و بهترين مجتهدين زمان خودشان براي رجوع افراد، در مسائل شرعي (ناواضحات و نامسلمات) مطرح بوده‌اند، در نظر گرفته مي‌شود؟
٣. فراتر از فتواها و احتياط‌هاي تمام فقهاي واجدالشرائط و مراجع تقليد و بهترين مجتهدين در عصر غيبت استاد حاضر (ارواحنا فداه)، که براي رجوع افراد در مسائل شرعي (ناواضحات و نامسلمات) مطرح بوده‌اند، در نظر گرفته مي‌شود؟ (منظور از فراتر، بدين گونه است که اگر تمامي فقهاي واجدالشرائط و مراجع تقليد و بهترين مجتهدين در عصر غيبت استاد حاضر (ارواحنا فداه)، در مسأله‌اي، اما، اگر و شايد مطرح کنند، ما به کلي آن مسأله را ترک مي‌کنيم).
اللهم اسکنا الفردوس الاعلي مع محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد مع اصحاب المنهاج الفردوسيين ان شاءالله الرحمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
در کتاب «اصول احتياط» که در حکم مقدمه‌ي مفصلي بر «رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان» است، به طور کامل به اين سؤال، پاسخ داده شده است؛ اما به طور اجمالي عرض مي‌کنم: مسائل رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان به نحوي تنظيم شده است که نظر آيات قرآن، روايات معتبر و فقه شيعي، تأمين گردد.
يعني کسي که بر طبق فتاواي مندرج در اين رساله‌ي توضيح المسائل عمل کند، به قوي‌ترين احتمال، نظر شارع مقدس را عمل کرده است. البته توجه داشته باشيد که احتياط در محذورَين ممکن نيست، لذا در چند مسأله‌ي اندک، بايد تقليد کرد.
نکته‌ي ممتاز، اين است که چون مبناي مسائل در اين رساله، آيات و روايات و فتاواي جمهور فقهاست، با رحلت مجتهد خاص، تغييري در آن ايجاد نمي‌شود و کسي که به آن عمل مي‌نمايد، با مُردن فلان مرجع تقليد، نيازمند جستجوي مرجع تقليد ديگر نمي‌گردد. به عبارت ديگر، هر گاه کسي به اين رساله عمل کند، به فرض غم‌انگيز، که تمام مراجع معظم تقليد، يکباره چهره در نقاب خاک بکشند، هيچ تغييري در رويه‌ي او ايجاد نمي‌شود و دچار هيچگونه سردرگمي و تحيري نمي‌گردد. برعکس مقلدين مرجع خاص که با مُردن او، به جستجوي اعلم بعدي بر مي‌آيند.
اين رساله‌ي توضيح المسائل، براي آزادمرداني تنظيم شده که «رکن رابع» را بر نمي‌تابند. يعني بعد از «خدا» و «نبي» و «وصي»، سرسپرده‌ي غيرمعصوم نمي‌شوند؛ بلکه نظرات کارشناسان را مي‌گيرند و به نزديک‌ترين نظر به احتياط، عمل مي‌کنند.

موفق باشيد
حاج فردوسي