عروسي‌هاي حرام

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليکم
جايگاه موارد زير را در نظام جامع تربيتي منهاج فردوسيان بيان فرماييد.
١. حضور در عروسي‌‌هايي که در آن از موسيقي استفاده مي‌شود.
جواب: ممنوع است.
٢. حضور در عروسي‌‌هايي که در آن از موسيقي استفاده مي‌شود، ولي اصلاً به آن موسيقي توجه نشود.
جواب: خلاف احتياط است.
٣. حضور در عروسي‌‌هايي که در آن از موسيقي استفاده مي‌شود، ولي تأثيري بر ما نگذارد.
جواب: ممنوع است.
٤. حضور در عروسي‌‌هايي که در آن از موسيقي استفاده مي‌شود، ولي صداي موسيقي به اتاق محل نشستن ما نرسد.
جواب: اشکال ندارد.
٥. حضور در عروسي‌‌هايي که از آلات موسيقي استفاده نشود، ولي از وسايلي استفاده شود، که صداي آلات موسيقي از آن پديد آيد؟
جواب: ممنوع است.
٦. حضور در عروسي‌‌هايي که در مجلس زنان از موسيقي استفاده مي‌شود ولي در مجلس مردان از موسيقي استفاده نشود و صداي موسيقي زنان هم به مجلس مردان نرسد و بالعکس.
جواب: براي کسي که موسيقي آن طرف را نشنود، اشکال ندارد.
٧. حضور در عروسي‌‌هايي که در مجلس زنان از موسيقي استفاده مي‌شود ولي صداي موسيقي مجلس زنان به مجلس مردان برسد و بالعکس.
جواب: ممنوع است.
٨. حضور در عروسي اقوام و نزديکان و دوستان، که از موسيقي استفاده مي‌شود.
جواب: ممنوع است.
٩. عدم حضور در عروسي‌‌هايي که از موسيقي استفاده مي‌شود، ولي باعث ناراحتي والدين شود.
جواب: ناراحتي والدين در اين مورد، قابل اعتنا نيست هر چند اگر بتوان به نحوي از ايجاد کدورت ذهني‌شان جلوگيري کرد، بهتر است.
١٠. عدم حضور در عروسي‌‌هايي که از موسيقي استفاده مي‌شود، ولي باعث ناراحتي اقوام و نزديکان و دوستان شود.
جواب: ناراحتي ارحام در اين مورد، قابل اعتنا نيست هر چند بهتر است به نحوي از آن پيشگيري شود.
١١. حضور براي خوردن وليمه‌ي عروسي در صورتي که آن لحظه از موسيقي استفاده نشود.
جواب: اشکال ندارد.
١٢. عدم حضور در عروسي‌‌هايي که از موسيقي استفاده مي‌شود و حضور براي خوردن وليمه‌ي عروسي در مکان‌هاي مقدس مثل مسجد و يا حسينيه.
جواب: حضور در مسجد و هيأت جهت صرف وليمه، اشکال ندارد.
١٣. عدم حضور به علت اينکه احتمال دهد که استفاده از مکان‌هاي مقدس براي وليمه دادن، به خاطر سوء استفاده و مشروعيت بخشيدن به عروسي‌‌هايي که از موسيقي استفاده مي‌کنند باشد.
جواب: چنين احتمالي قابل اعتنا نيست. يعني اگر موسيقي را به مسجد و هيأت نياورند، مي‌توانيد از وليمه استفاده کنيد.
١٤. حضور در عروسي‌هاي بدون استفاده‌ي از موسيقي، در صورتي که زنان و مردان در حياط يک منزل باشند.
جواب: با رعايت حجاب اسلامي، اشکال ندارد.
١٥. حضور در عروسي‌‌هايي که صداي کف زدن زنان به گوش برسد.
جواب: موافق احتياط نيست.
١٦. حضور در عروسي‌‌هايي که صداي هلهله و کل کشيدن زنان به گوش برسد.
جواب: خلاف احتياط است.
١٧. حضور در عروسي‌‌هايي که زنان بدحجاب حضور داشته باشند.
جواب: اگر امکان کنترل چشم و ذهن را نداريد، شرکت نکنيد.
١٨. حضور در عروسي‌هاي بدون موسيقي، در صورتي که زنان آرايش کرده باشند و با مردان در حياط يک منزل باشند.
جواب: اگر امکان کنترل چشم و ذهن را نداريد، شرکت نکنيد.
١٩. کمک کردن به اقوام و نزديکان و دوستان مثلاً در پخت و پز، يا کمک نقدي به عروس يا داماد در عروسي‌‌هايي که داراي موسيقي است.
جواب: کمک مستقيم به موسيقي، ممنوع است ولي اگر يقين نداريد که کمک شما در حرام، مانند موسيقي مصرف مي‌شود، مي‌توانيد کمک کنيد.
٢٠. حضور در عروسي‌‌هايي که مردان کف مي‌زنند.
جواب: موافق احتياط نيست.
٢١. حضور در عروسي‌‌هايي که مردان هلهله کنند و کِل بکشند.
جواب: موافق احتياط نيست.
٢٢. تبريک گفتن به عروس يا داماد که از اقوام و نزديکان و دوستان باشند، بعد از عدم حضور در آن عروسي، که در آن از موسيقي استفاده شده است.
جواب: تبريک گفتن، اشکال ندارد؛ بلکه اگر موجب تأليف قلوب باشد، پسنديده است.
٢٣. اگر احتمال دهد که با حاضرشدن در عروسي‌‌هايي که يکي از ممنوعات در آن وجود دارد، تأييد آن ممنوع به حساب آيد.
جواب: اگر احتمال تأييد حرام، قوي باشد، مثل حضور يک روحاني برجسته همانند مرجع تقليد و امام جمعه، حضور در آن جلسه، ممنوع است. ولي اگر احتمال، ضعيف باشد، قابل اعتنا نيست.
٢٤. اگر احتمال دهد که با حاضرنشدن در عروسي‌‌هايي که يکي از ممنوعات در آن وجود دارد، رد آن به حساب آيد و در دراز مدت اين چنين عروسي‌‌هايي از بين برود.
جواب: حاضر نشدن يک نفر، نمي‌تواند چنين جرياني راه بياندازد ولي اگر متدينين، همصدا شده و در عروسي‌هاي داراي موسيقي شرکت نکنند، حرکت مبارکي است و شايد در پاره‌اي موارد، ضروري باشد.
٢٥. اگر احتمال دهد با تبريک گفتن به عروس و داماد که از اقوام و نزديکان و دوستان مي‌باشند، در عروسي‌‌هايي که در آن از ممنوعات الهي استفاده مي‌شود، آن ممنوعات و آن عروسي را تأييد کرده باشد.
جواب: احتياط در اين است که هنگام تبريک گفتن، از ممنوعاتي مانند موسيقي و شراب، انتقاد لفظي کنيد تا تبريک گرفتن به مناسبت ازدواج، تأييد حرام نباشد.
باتشکر فراوان از سعه‌ي صدرتان.

موفق باشيد
حاج فردوسي