مذاق منهاج فردوسيان اصولي است يا اخباري؟

سؤال: مذاق منهاج فردوسيان اصولي است يا اخباري؟ /
جواب: «منهاج فردوسيان»، واضحات و مسلمات ثقلين است، در صورتي كه دو مصطلح «اصولي» و «اخباري» مربوط به نحوه‌ي نگرش خاصي به استنباط احكام است. راه استنباط احكام، با روش استجماع واضحات و مسلّمات قرآن كريم و روايات معتبر، فرق‌هايي دارد كه به تفصيل، بيان شده است.
پس با اين حساب، نه مي‌توان منهاج فردوسيان را «اصولي» دانست و نه «اخباري». البته از آنجا كه يكي از دو پايه‌ي مهم استجماع واضحات و مسلّمات شيعه‌ي اثني‌عشري، روايات و اخبار است، برخي سطحي‌نگران، مايل به «اخباري» خواندنِ منهاج فردوسيان هستند، ولي راهي نادرست در پيش گرفته و خيالي بي‌سند در سر مي‌پرورانند. فرق‌هاي منهاجي با اخباري، در همين كتاب، به تفصيل بيان شده است.