مذاق منهاج فردوسیان اصولی است یا اخباری؟

سؤال: مذاق منهاج فردوسیان اصولی است یا اخباری؟ /
جواب: «منهاج فردوسیان»، واضحات و مسلمات ثقلین است، در صورتی که دو مصطلح «اصولی» و «اخباری» مربوط به نحوه‌ی نگرش خاصی به استنباط احکام است. راه استنباط احکام، با روش استجماع واضحات و مسلّمات قرآن کریم و روایات معتبر، فرق‌هایی دارد که به تفصیل، بیان شده است.
پس با این حساب، نه می‌توان منهاج فردوسیان را «اصولی» دانست و نه «اخباری». البته از آنجا که یکی از دو پایه‌ی مهم استجماع واضحات و مسلّمات شیعه‌ی اثنی‌عشری، روایات و اخبار است، برخی سطحی‌نگران، مایل به «اخباری» خواندنِ منهاج فردوسیان هستند، ولی راهی نادرست در پیش گرفته و خیالی بی‌سند در سر می‌پرورانند. فرق‌های منهاجی با اخباری، در همین کتاب، به تفصیل بیان شده است.