کسب مجوّز براي تبليغ منهاج فردوسيان!

سؤال: آيا براي تبليغ منهاج فردوسيان، داشتنِ مجوّز رسمي و كتبي از «حاج فردوسي» يا «دفتر مركزي منهاج فردوسيان» لازم است؟ /
جواب: داشتن شرايط مبلّغين، كافي است و نيازي به اجازه‌ي كتبي يا شفاهي نيست ولي شايسته است براي اين كه از داشتنِ توانايي‌هاي لازم، مطمئن گردد، قبل از اقدام به تبليغ، ساعتي را به مشاوره با حاج فردوسي يا اعضاي دفتر مركزي منهاج فردوسيان، بپردازد.