وقف منهاج فردوسيان

سؤال: وقف منهاج فردوسيان چيست و در چه اموري هزينه ‌مي‌شود؟ /
جواب: نيكوكاراني كه قصد دارند ثروت‌شان در بهترين راه يعني نشان دادن راه كمال و سعادت به انسان‌هاي سرگردان هزينه شود، قسمتي از دارايي خود را در قالب «وقف بر منهاج فردوسيان» به اين امر خطير اختصاص مي‌دهند.
عايدات اين موقوفات در امور ذيل، مصرف ‌مي‌شود:
1. چاپ آثار مكتوب منهاج فردوسيان و توزيع رايگان آن؛
2. تكثير آثار سمعي ـ بصري منهاج فردوسيان و توزيع رايگان آن؛
3. تربيت و ارسال مبلّغ منهاج فردوسيان؛
4. برگزاري كلاس‌ها و دوره‌هاي آشنايي با منهاج فردوسيان.
5. ارسال تذكرات عبادي و منهاجي از طريق پيام كوتاه و مانند آن.
6. حضور در رسانه‌هاي جمعي مانند ايجاد پايگاه‌ها در اينترنت، تأسيس تلويزيون اينترنتي، حضور در شبكه‌ي سراسري كشور، تأسيس شبكه‌ي ماهواره‌اي براي خاورميانه به زبان‌هاي رايج اين منطقه و غيره.