منهاج فردوسيان و ديدن رؤياهاي صادقه و مكاشفات روحي

سؤال: آيا پيمودن منهاج فردوسيان منجر به ديدن رؤياهاي صادقه و مكاشفات روحي ‌مي‌شود؟ /
جواب: معمولاً بعد از اندكي كه اصحاب منهاج فردوسيان به قواعد نظري معتقد شده و قوانين عملي منهاج فردوسيان را مراعات كنند، درهاي مكاشفات روحي و علمي و همچنين رؤياهاي صادقه به رويشان باز ‌مي‌شود‌. البته اين امر ارتباط مستقيم با استعداد خدادادي براي مكاشفه و رؤيا دارد‌. يعني بعضيها زودتر، بيشتر و واضحتر ميبينند و بعضيها ديرتر، كمتر و غير واضح‌. ولي بايد توجه داشت كه خواب و مكاشفه، مقصد يا مقصود منهاجي از حركت بر طبق اين نظام تربيتي نيست‌.