نقص قوانين در مقابل قواعد مشابه

سلام

شما فرموديد که «مشوّقات» يکي از روش‌هاي استجماع قوانين است؛ حال که چنين است، چرا از قاعده‌ي زير، قانوني استخراج نشده است؟
قاعده: اگر کسي هر شب قبل از خواب، سوره‌ي واقعه بخواند، خداوند را در حالي ملاقات مي‌کند که صورتش مانند ماه شب چهارده مي‌درخشد.
البته قواعد ديگري از اين دست نيز وجود دارند که با وجود اينکه تصريح دارند به پاداش يک عمل، اما در قوانين، جايي ندارند. مشکلي که پيش مي‌آيد اين است که اگر يک منهاجي آن عمل را انجام دهد در حالي که در قوانين نيست، متهم به ابداع در دين مي‌شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
بناي اوليه بر اين است که هر چه در قواعد نظري تکميلي آمده، در قوانين عملي نيز به صورت قانون بيايد؛ ولي اين احتمال وجود دارد که در موارد بسيار نادر، بر اثر سهو، چنين اتفاقي نيافتاده باشد. پس هر گاه با چنين مطلبي مواجه شديد که قاعده‌اي در قواعد تکميلي آمده بود ولي قانونش در قوانين عملي نيامده بود، فقط دو احتمال بدهيد؛
احتمال اول: اين که قانونش آمده ولي شما نتوانسته‌ايد آن قانون را پيدا کنيد. در اين صورت، با دقت بيشتر،‌ جستجو کنيد و از يافتن آن، نااميد مباشيد.
احتمال دوم: اين که بر اثر سهو ما، قانون مناسب با آن قاعده،‌ در قوانين عملي نيامده است. در اين صورت، قاعده را همراه با شماره‌اش به دفتر مرکزي منهاج فردوسيان گزارش کنيد تا در نسخه‌هاي بعدي، ملاحظه شده و اين نقيصه، برطرف گردد.

موفق باشيد
حاج فردوسي