نداشتن فرصت عبادت

باسلام خدمت حاج فردوسي
من و شايد خيلي از کساني که دوست دارند قوانين منهاج فردوسيان را مو به مو انجام بدهند، با يک مشکل بزرگ، دست به گريبان هستيم، آن هم مشغله‌هاي کاري و نبودن موقعيت زماني و نداشتن تمرکز فکر به عنوان مثال در اقامه نماز جماعت و انجام نوافل يوميه است. با توجه به بازار کار و هزينه‌هاي سنگين زندگي، داشتن چنين فرصت‌ها و تمرکز براي خيلي، محقق نيست. تکليف اين عده از منهاجيون و منهاجيات چيست؟
با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
اين اشکال را قبلاً به تفصيل، بررسي کرده و جواب داده‌ايم ولي به اجمال عرض مي‌کنم:
بخشي از قوانين عملي، ترک کردني است. براي مراعات اين قوانين،‌ هيچ وقت و انرژي و هزينه‌اي لازم نيست. مثلاً دروغ نگفتن، غيبت نکردن، ريش نتراشيدن، قمار نکردن، شراب نخوردن و غيره، هيچ هزينه‌ي مالي و زماني ندارد.
بخشي از قوانين، مربوط به همه نمي‌شود، بلکه به قشر خاصي مربوط است. مانند قانون پرداخت زکات که فقط به اقشار خاصي از جامعه تعلق مي‌گيرد.
بخشي از قوانين،‌ شرايط خاصي را مي‌طلبد که الان فراهم نيست مثل جهاد.
بخشي از قوانين، يک بار در عمر است مانند حج و …
بعد از اين که بخش‌هاي مختلف قوانين، به دلايل مختلف، حذف شده و کنار گذاشته شد، مي‌ماند چند قانون اندک. در اين قوانين نيز اگر اراده‌ي انجامش را داشته باشيد، مي‌توانيد بجا آوريد. مثلاً مي‌توانيد نماز شب را ـ که بر اثر خستگي فوت شده ـ در روز،‌ قضا کنيد. يا نافله را در حال رفتن به محل کار يا برگشتن، بخوانيد.
سپس مي‌ماند بخش اندکي که هيچ راهي براي انجام و جبرانش نيست، مثل اين که نمي‌توانيد برخي نمازهايتان را به جماعت بخوانيد. در اين موارد، توفيق انجامش را در دعاهاي مکرر، از خداي قادر متعال بخواهيد. او يا توفيقش را عنايت خواهد کرد و يا ثوابش را عطا خواهد فرمود.

موفق باشيد
حاج فردوسي