اذان و اقامه‌ی منهاجيات!

سلام بر حاج فردوسي /
در قانون 767 (7) آمده که براي هر نماز واجب، اذان و اقامه مي‌گويند و چون به صورت کلي بيان شده، هم منهاجيات را شامل مي‌شود و هم منهاجيون را، اما در قانون 2867 (10)، منهاجيات از گفتن اذان و اقامه نهي شده‌اند. لطفاً کيفيت جمع اين دو قانون را توضيح دهيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
از آنجا که بناي اسلام بر حضور مردان در صحنه و پوشيده بودن زنان در خانه است، لذا خطاب‌هاي قرآن و روايات، در درجه‌ي اول، به مردان است، مگر مواردي که ويژه‌ي زنان باشد. بر همين ملاک، قوانين عملي منهاج فردوسيان نيز در خطاب به منهاجيون است، مگر مواردي که تصريح شده است که اين قانون، مربوط به منهاجيات است. پس اشکالي که فرض شده، به اين صورت حل مي‌شود که قانون اول، گر چه گمان مي‌شود که هم زن و هم مرد را شامل مي‌شود، ولي با قانون دوم، تخصيص مي‌خورد و معلوم مي‌شود که قانون اول، مخصوص منهاجيون بوده است.

موفق باشيد
حاج فردوسي