از عجايب طوفان نوح (عليه السلام)

سلام عليکم /
در قاعده‌ي 4195 منظور از بدون عدد و وزن فرو ريختن باران طوفان نوح (عليه السلام) چيست؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي /

سلام عليکم /
سه قاعده در قواعد تجملي منهاج فردوسيان آمده است به اين صورت:
در منهاج فردوسيان شايسته است اعتقاد داشته باشند؛ تعداد قطرات باران و محل فرود آمدنش مشخص است و حساب مخصوص دارد.
در منهاج فردوسيان شايسته است اعتقاد داشته باشند؛ تمام باران‌ها به تعداد قطرات و وزن مشخص فرو مي‌ريزند.
در منهاج فردوسيان شايسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر قطره‌ي باران را فرشته‌اي همراهي مي‌کند و در جايي که بايد فرود آيد، فرود مي‌آورد.
اين سه قاعده، يک استثناء دارد و آن، طوفان حضرت نوح (عليه‌السلام) است. در طوفان جهان‌گير حضرت نوح (عليه‌السلام)، حساب از دست فرشته‌هاي آورنده‌ي باران، خارج شد و باراني بي‌حساب، فرو باريد. اين مطلب، تصريح روايت است.

موفق باشيد
حاج فردوسي