شرحی بر: برای منهاجی شدن لازم نیست …

برای منهاجی شدن لازم نیست یک شخصیت متفاوت باشید، ولی لازم است از متفاوت شدن نهراسید.
شرح: برای منهاجی شدن، برخی مقدمات، لازم است و برخی دیگر، لازم نیست. مثلاً لازم نیست در شهرهای زیارتی، ساکن باشید. لازم نیست مدرک بالای علمی داشته باشید. لازم نیست مجرد باشید بلکه در مواردی، متأهل بودن، بهتر است. لازم نیست سید باشید. لازم نیست طلبه و حوزوی باشید. لازم نیست شغل فرهنگی داشته باشید . . .
ولی لازم است که حلال‌زاده باشید و لقمه‌ی حلال بخورید و از متفاوت شدن، نترسید. اگر از این بترسید که با منهاجی شدن، انگشت‌نمای اطرافیانتان خواهید شد، هیچ وقت جرأت نخواهید کرد که منهاجی شوید.
پس، باید این ترس بیهوده را کنار بگذارید و با تفکر در کوتاه بودن عمر دنیا و بی‌نهایت بودن عمر آخرت، از متفاوت شدن با اهل جهنم، نهراسید. اگر تا دیروز، همرنگ اهل جهنم بودید، از امروز تصمیم بگیرید تا همرنگ اهل بهشت شوید و از این رنگ عوض کردن، خوشحال باشید.
حاج فردوسی همواره به رفقای منهاجی خود توصیه می‌کند که «منهاجی شدن» خودشان را اعلام کنند. کسی که می‌خواهد مخفیانه و دور از چشم این و آن، قدم در راه کمال و سعادت بگذارد، گرفتار آفت‌هایی خواهد شد. البته ریاکاری، آفت بزرگی است ولی تعیین حدود و مرزها، خیلی ضروری و راهگشاست. به تعبیر عامیانه، با اعلام این که «منهاجی» شده‌اید، سنگ‌هایتان را با همه وابکنید. هم تکلیفتان با خودتان روشن می‌شود و هم با پدر و مادر، زن و فرزند، همکار و همسایه، استاد و شاگرد و دیگران.
از متفاوت شدن نهراسید و مطمئن باشید مخالفان و مسخره‌کنندگان، بعد از مدتی که استقامت در شما دیدند، تسلیم شده و کوتاه خواهند آمد. مهم این است که شما با خودتان کنار بیایید و بتوانید خودتان را برای منهاجی شدن، متقاعد سازید.