شرحی بر: براي منهاجي شدن لازم نيست …

براي منهاجي شدن لازم نيست يک شخصيت متفاوت باشيد، ولي لازم است از متفاوت شدن نهراسيد.
شرح: براي منهاجي شدن، برخي مقدمات، لازم است و برخي ديگر، لازم نيست. مثلاً لازم نيست در شهرهاي زيارتي، ساکن باشيد. لازم نيست مدرک بالاي علمي داشته باشيد. لازم نيست مجرد باشيد بلکه در مواردي، متأهل بودن، بهتر است. لازم نيست سيد باشيد. لازم نيست طلبه و حوزوي باشيد. لازم نيست شغل فرهنگي داشته باشيد . . .
ولي لازم است که حلال‌زاده باشيد و لقمه‌ي حلال بخوريد و از متفاوت شدن، نترسيد. اگر از اين بترسيد که با منهاجي شدن، انگشت‌نماي اطرافيانتان خواهيد شد، هيچ وقت جرأت نخواهيد کرد که منهاجي شويد.
پس، بايد اين ترس بيهوده را کنار بگذاريد و با تفکر در کوتاه بودن عمر دنيا و بي‌نهايت بودن عمر آخرت، از متفاوت شدن با اهل جهنم، نهراسيد. اگر تا ديروز، همرنگ اهل جهنم بوديد، از امروز تصميم بگيريد تا همرنگ اهل بهشت شويد و از اين رنگ عوض کردن، خوشحال باشيد.
حاج فردوسي همواره به رفقاي منهاجي خود توصيه مي‌کند که «منهاجي شدن» خودشان را اعلام کنند. کسي که مي‌خواهد مخفيانه و دور از چشم اين و آن، قدم در راه کمال و سعادت بگذارد، گرفتار آفت‌هايي خواهد شد. البته رياکاري، آفت بزرگي است ولي تعيين حدود و مرزها، خيلي ضروري و راهگشاست. به تعبير عاميانه، با اعلام اين که «منهاجي» شده‌ايد، سنگ‌هايتان را با همه وابکنيد. هم تکليفتان با خودتان روشن مي‌شود و هم با پدر و مادر، زن و فرزند، همکار و همسايه، استاد و شاگرد و ديگران.
از متفاوت شدن نهراسيد و مطمئن باشيد مخالفان و مسخره‌کنندگان، بعد از مدتي که استقامت در شما ديدند، تسليم شده و کوتاه خواهند آمد. مهم اين است که شما با خودتان کنار بياييد و بتوانيد خودتان را براي منهاجي شدن، متقاعد سازيد.