آشنایی با کتاب «منابع منهاج فردوسیان»

منابع منهاج فردوسیان

بررسی مفصل منابعی که برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان از آنها استجماع شده، ضرورتی گریزناپذیر بود. لذا در این کتاب، به تمام منابع معتبر و کم‌اعتبار شیعه و غیر شیعه پرداخته شده است. همچنین ملاک‌های معتبر بودن و دلایل کم‌اعتبار شدن برخی منابع روایی، به تفصیل بررسی گردیده است.

این کتاب، هنوز انتشار عمومی نیافته است.